Loading...
Contact2019-10-29T13:45:14+00:00

Veel Gestelde Vragen

Hieronder vindt je antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw antwoord er niet bij?
Neem dan contact op met een vrijwilligerscentrale in jouw buurt.

Wat is vrijwilligerswerk?2019-07-16T10:31:46+00:00

De traditionele definitie van vrijwilligerswerk is ‘werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’.

Vrijwilligerswerk heeft dus een aantal kenmerken:

  1. Het is onbetaald,
  2. Het is niet verplicht,
  3. Het komt ten goede van anderen of de samenleving,
  4. Er is een zekere mate van organisatie.

TEKST AANPASSEN: makkelijker leesbaar, juiste links en info.

In de praktijk kunnen deze vier kenmerken van vrijwilligerswerk op een meer of minder soepele wijze geïnterpreteerd worden. Het vrijwilligerswerk kan in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang zijn, maar daarnaast bestaat ook clubbelang of persoonlijk belang.

Belastingdienst en UWV
Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden (zie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen als ziekenhuizen).

Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de nieuwe Regeling vrijwilligerswerk in de WW die het UWV gaat hanteren, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.

Is een mantelzorger een vrijwilliger?2019-07-16T10:37:13+00:00

Nee, mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk. Het vindt plaats in een informele setting, dat wil zeggen in familieverband, vrienden- of kennissenkring. Er is geen sprake van georganiseerd verband. Mantelzorgers voelen vaak ook een verplichting vanuit morele overwegingen.

Mag ik vrijwilligerswerk doen met een werkeloosheidsuitkering?2019-07-16T10:34:19+00:00

Wet- en regelgeving: UWV en ANBI of SBBI status

Sinds 1 januari van dit jaar is er nieuwe regelgeving voor vrijwilligers met een werkeloosheidsuitkering. Iemand met een werkeloosheidsuitkering die vrijwilligerswerk wil gaan doen, is verplicht dit aan het UWV te melden. Het UWV zal de beoogde organisatie vervolgens toetsen aan een aantal criteria:

  1. Het gaat om onbetaalde arbeid waar hooguit een vrijwilligersvergoeding voor betaald wordt die maximaal € 150,00 per maand én maximaal € 1500,00 per jaar betreft. Daarnaast mag voor vrijwilligers vanaf 23 jaar het uurtarief maximaal € 4,50 bedragen en voor vrijwilligers  jonger dan 23 jaar geldt maximaal  € 2,50
  2. Werkzaamheden worden binnen de instelling of werklocatie gebruikelijk onbetaald verricht. Er mag geen sprake zijn van het verdringen van betaalde arbeid
  3. Het UWV staat alleen vrijwilligerswerk toe bij organisaties met een ANBI of SBBI status

Organisaties die nog geen ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) of SBBI (Sociaal belang behartigende instellingen) status hebben, raden wij met klem aan om dit alsnog te regelen. Informatie is te vinden op de site van de belastingdienst. Vrijwilligers vinden meestal op de website van de organisatie informatie over een eventuele status, maar kan het voor wat betreft de ANBI-status ook nakijken in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

NIEUWE REGELS I.V.M. VRIJWILLIGERSWERK BIJ ORGANISATIE ZONDER ANBI (BV IN PROJECTEN E.D.)

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?2019-10-27T18:13:31+00:00

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan je jouw uitkering ontvangt, kan je hierover informeren.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Jouw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag jouw kansen op betaald werk ook niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kan jouw uitkeringsinstantie je misschien ontheffing van de sollicitatieplicht geven.

Betaald werk en vrijwilligerswerk
Werk je als vrijwilliger en krijgt je een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet je stoppen met jouw vrijwilligerswerk onder werktijd. In je vrije tijd kan je wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk
Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Jouw gemeente kan je vertellen of je in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van jouw uitkering af.

Onkostenvergoeding
Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je soms een onkostenvergoeding. Vraag aan de instantie waarvan je je uitkering krijgt, of dit gevolgen heeft voor jouw uitkering.

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?2019-07-16T10:37:07+00:00

Ja, asielzoekers (houders van een vluchtelingendocument) mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen werkvergunning nodig. Voor het vrijwilligerswerk dat asielzoekers gaan doen,  moet de organisatie een zogenaamde vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV.  Deze verklaring wordt alleen afgegeven voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of functies, en niet op naam van de asielzoeker. Hierdoor hoeft de organisatie niet telkens een nieuwe verklaring aan te vragen, als hij meerdere asielzoekers hetzelfde soort werk wil laten verrichten. Een vrijwilligersverklaring wordt afgegeven door het UWV Werkbedrijf. Sinds 1 april 2018 handelt het UWV een aanvraag voor vrijwilligerswerk door asielzoekers binnen 2 weken af. Lees hier alles over vrijwilligerswerk door asielzoekers en vreemdelingen.

DOWNLOAD Aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk
Digitale Aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk
Is een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht bij vrijwilligers?2019-10-27T18:15:09+00:00

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen jouw organisatie.

Een VOG is dus niet verplicht. De organisatie zelf bepaald of zij aan vrijwilligers een VOG vraagt. Advies is om vrijwilligers om een VOG te vragen als zij werken met kwetsbare doelgroepen (meestal in het kader van seksueel ongewenst of agressief gedrag), of als zij anderen individueel ondersteunen (maatjesprojecten e.d.). Maar ook voor een penningmeester of ander vrijwilligers die met geldzaken te maken krijgen kan het goed zijn om een VOG te vragen (fraude).

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.

De VOG moet aangevraagd worden door de vrijwilliger zelf. Hiervoor moet de organisatie waar vrijwilligerswerk gedaan wordt het formulier invullen. De organisatie moet aangeven wat de vrijwilliger gaat doen en waarop dus gescreend moet worden.  (het aanvraagformulier is als PDF bijgevoegd).

De vrijwilliger kan dit formulier inleveren bij de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Kosten moet de vrijwilliger zelf betalen maar kan dit vaak terugkrijgen van de organisatie. Ook hierbij bepaalt de organisatie of zij de onkosten voor een VOG willen vergoeden voor hun vrijwilligers.

De organisatie kan er ook voor kiezen om de aanvraag digitaal klaar te zetten zodat de vrijwilliger de aanvraag digitaal kan afhandelen. Betalen moet dan met IDEAL.

Voor steeds meer organisaties geldt dat ze in aanmerking komen voor gratis VOG’s.

De VOG biedt natuurlijk geen zekerheid rondom het gedrag van vrijwilligers. Iemand die niet voorkomt in het bestand van justitie zal gewoon een VOG krijgen maar kan alsnog grensoverschrijdend gedrag vertonen. Hiervoor is het belangrijk dat er binnen de organisatie ook continu aandacht is voor een veilig klimaat. Het opstellen van een goed en duidelijk vrijwilligersbeleid is hierbij van belang.

  • Hierin moet aandacht besteed worden aan zaken zoals het opstellen van een goede vrijwilligersovereenkomst, het omgaan met privacy, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en eventuele andere rechten en plichten die voor vrijwilligers gelden in de organisatie. Zo zullen b.v. budgetcoaches ook gescreend worden op financieel gebied. Mensen die zelf problematische schulden hebben kunnen dan bv niet als budgetcoach aan de slag gaan. Ook trainingen zoals ‘in veilige handen’ (bespreekbaar maken en voorkomen van seksueel onwenselijk gedrag), kunnen ingezet worden.
Hoe maak ik mijn vrijwilligersorganisatie veiliger?2019-10-27T18:16:05+00:00

In Veilige Handen
Je moet er niet aan denken, misbruik van een kind in een vrijwilligersorganisatie in jouw gemeente. Geen enkele vereniging hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover gesproken wordt.

Hoe veilig is het in jouw organisatie voor kinderen, jeugdigen of andere kwetsbare doelgroepen? Welke maatregelen kan je nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Hoe goed ben je voorbereid om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt? Misbruik is een lastig onderwerp. Openheid en preventief beleid helpen bij het voorkomen van misbruik. Voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe doe je dat binnen een vrijwilligersorganisatie?

Meer informatie

Heerlen

Vrijwilligerscentrale

Meer info

Kerkrade

Vrijwilligerscentrale

Meer info
Vrijwilligerswerk Parkstad - locatie Simpelveld

Simpelveld

Vrijwilligerscentrale

Meer info

Landgraaf

Vrijwilligerscentrale

Meer info

Brunssum

Vrijwilligerscentrale

Meer info